La Participació dels Ciutadans

Pulseu aquí si voleu veure les Bases de Participació Ciutadana

La participació dels ciutadans en el Govern Municipal es podrà articular a través de l'exercici dels drets de petició, proposta o iniciativa ciutadana, en els termes que s'esmenten a continuació.

Dret de Petició

• Tots els ciutadans podran adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per fer petició tant d'aclariments com d'actuacions municipals. La petició es cursarà necessàriament per escrit, i serà contestada en el termini màxim d'un mes. • En el cas que la petició faci referència a qüestions de la competència d'altres òrgans o administracions, el seu destinatari l’adreçarà a qui correspongui, i donarà referència d'aquest extrem al peticionari, en el mateix termini expressat al punt anterior.

Dret de Proposta

• Tots els ciutadans tenen el dret de formular a les autoritats o als organismes municipals propostes d’actuació relatives a matèries de la competència municipal o d’interès local. El destinatari de la proposta informarà el seu signatari del curs que li pensa donar. • En el cas que la proposta esdevingui objecte de tractament en algun òrgan col·legiat municipal, el secretari trametrà al seu autor, en el termini màxim de quinze dies, còpies de la part corresponent de l'acta de la sessió. Així mateix, el president d’òrgans col·legiats que hagi de tractar la proposta, podrà requerir la presencia del seu autor perquè l'expliqui i la defensi.

Dret d'Iniciativa

• La iniciativa ciutadana és aquella forma de participació per la qual els ciutadans sol·liciten a l'Ajuntament que realitzi una determinada activitat de competència i interès públic municipal, per a la qual cosa aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.

Sol·licitud i tramitació́

• Qualsevol persona o grup de persones físiques o jurídiques podrà plantejar una iniciativa. Rebuda la iniciativa a l'Ajuntament, se n’estudiarà la viabilitat tècnica i pressupostària, i se sotmetrà a la consideració de l’òrgan competent. Si aquest estima convenient la iniciativa, l’aprovarà. • La resolució serà discrecional i atendrà principalment l’interès públic que pugui tenir i les aportacions que realitzin els ciutadans. • Totes les iniciatives plantejades seran contestades i justificada la seva resolució en el termini de quinze dies. • L’aprovació d'una iniciativa ciutadana podrà comportar la formalització d'un conveni entre l'Ajuntament i les persones o entitats peticionaries, en el qual es concretaran els compromisos, les obligacions i les responsabilitats que corresponen a cada part, i el contingut precís de l’actuació.